LIKA, it-tempen för socialtjänsten

Kom igång direkt

  • 1 Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2 Värdera status för arbetet på din verksamhet inom de fyra områdena
  • 3 Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Skapa rapport för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Arbeta med LIKA

 

LIKA-socialtjänst är ett självvärderingsverktyg, som tar tempen på digitaliseringen inom socialtjänstens verksamheter. Verktyget är skapat för att ge kommunerna stöd till fortsatt utveckling, och ska därför inte ses som en enkät. LIKA konkretiserar och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen inom socialtjänsten.

LIKA-socialtjänst innehåller indikatorer inom områdena Övergripande-Individ och familjeomsorg-Äldreomsorg-Funktionsnedsättning, som är baserade på bl.a. tidigare överenskommelser mellan SKL och regeringen och nationella strategier avseende e-hälsa/digitalisering.

Sättet att organisera socialtjänsten varierar mellan kommunerna. I verktyget finns möjlighet att skapa sin egen organisationsmodell genom att lägga upp verksamheter under de olika områdena (se fliken Funktioner för mer information). För att få till en bra process vid användning av verktyget bör medarbetare på olika nivåer i organisationen involveras. Hur många nivåer bestämmer varje kommun, även om verktyget i första hand är tänkt att stötta förvaltningschefer.

Genom att fylla i samtliga indikatorer i en värdering skapas en handlingsplan som ger ett konkret underlag för att mäta utvecklingen av digitalisering. Handlingsplanen kan också användas som underlag i strategiarbete. Publiceras värderingen finns dessutom möjlighet att jämföra olika enheter inom kommunen (se fliken Funktioner för mer information).

Har du synpunkter eller förbättringsförslag på LIKA socialtjänst skicka in dem via vårt "synpunkter och frågor" formulär. Det här är första versionen av LIKA socialtjänst och vi vill givetvis att det ska vara ett värdefullt självskattningsverktyg för kommunernas utveckling. Det betyder att LiKA socialtjänst kommer att uppdateras men först måste verktyget användas av fler så vi kan göra en uppdatering som bygger på erfarenheter av användningen. Skickar du in dina synpunkter bidrar du till LIKA socialtjänst utveckling, Tack, det är tillsammans som vi skapar ett vasst verktyg som bidrar till utveckling inom socialtjänsten. 

 

Annat stöd i digitaliseringsarbetet

SKL:s sida om Smartare välfärd, en extra satsning för att inspirera och ge ökade kunskaper om digitaliseringens möjligheter för verksamhetsutveckling i offentlig sektor http://www.smartarevalfard.se/

SKL:s arbete med e-hälsa; http://skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html

Digitalisering inom socialtjänsten (SKL); http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringsocialtjansten.9381.html

Socialstyrelsen, eHälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Famna och Vårdföretagarna har gemensamt producerat en webbutbildning om e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten. Utbildningen kan hittas på http://www.kunskapsguiden.se/

Socialstyrelsens sida om välfärdsteknik; http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/valfardsteknik?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Myndigheten för delaktighet har information om välfärdsteknologi på sin webbplats http://www.mfd.se/.

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting